Šolska svetovalna služba in šolski pedagog ter uresničevanje konceptov za odkrivanje nadarjenih učencev in dijakov ter delo z njimi
Tanja Bezić

Povzetek:  Povzetek: V prispevku pojasnjujemo in utemeljujemo vlogo in pomen svetovalne službe za uspešno uresničevanje Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli in Koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju ter še posebej pomen specifičnih strokovnih kompetenc šolskega pedagoga. Utemeljitev naslanjamo na analizo vloge in nalog svetovalne službe na področju dela z nadarjenimi, kot jih opredeljujejo programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni in v srednji šoli in omenjena koncepta ter na analizo specifičnih strokovnih kompetenc šolskega pedagoga, kot jih opredeljuje magistrski študijskih program pedagogike na Univerzi v Ljubljani. V zaključni razpravi utemeljujemo nujnost sprememb sistemskih okvirov za delovanje svetovalne službe v šoli. Pri tem posebej izpostavljamo normative za zaposlovanje in kadrovske rešitve za bolj sistematično interdisciplinarno sodelovanje znotraj svetovalne službe, na šoli kot celoti, med šolami ter s strokovnjaki drugih institucij. Predlagane spremembe bi lahko pripomogle k še bolj kakovostnemu delu svetovalne službe na šoli tudi na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.