Deliberativno razpravljanje učiteljev o vzgojnih ukrepih v osnovni šoli
Metka Kuhar in Katja Jeznik

Povzetek:  V prispevku proučujemo vpliv različnih načinov usmerjanja razprav o vzgojnem ukrepanju učiteljev v osnovni šoli na kakovost razpravljavskega procesa in na stališča do vzgojnih ukrepov. Predstavljeni so rezultati raziskave o strategijah vzgojno-disciplinskega ravnanja učiteljev osnovnih šol. Pri tem je 226 učiteljev (6.–9. razred) iz 13 osnovnih šol sodelovalo v dveh oblikah razprav. V eni obliki so bile razprave profesionalno moderirane v skladu z deliberativnimi kriteriji (enakovredno vključevanje, argumentiranje itd.), v drugi so potekale prosto. Osrednji raziskovalni vprašanji sta bili, ali se moderirane skupine razlikujejo od nemoderiranih po kakovosti razprave ter kako se ti vrsti skupin razlikujeta glede morebitnih sprememb stališč do vzgojnih ukrepov skozi razpravo. Pri kakovosti razprave so se razlike med moderiranimi in nemoderiranimi skupinami potrdile: samoocene lastnega deliberativnega funkcioniranja in deliberativnega funkcioniranja skupine so pri nekaterih kriterijih pri moderiranih skupinah višje. V moderiranih skupinah so se po razpravah na eni strani tudi okrepila stališča v prid restorativnim ukrepom, na drugi strani pa se je zmanjšala naklonjenost retributivnim ukrepom. V nemoderiranih skupinah so se utrdila stališča v prid retributivnim ukrepom.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.