Sodelovanje šolske svetovalne službe s posamezniki in institucijami v skupnosti
Dr. Petra Mrvar Gregorčič and dr. Jasna Mažgon

Povzetek:   Šolsko svetovalno delo pri nas ni mišljeno le kot svetovanje oziroma neposredna pomoč učencem pri njihovem osebnostnem razvoju in učenju, ampak zajema tudi posredno pomoč v smislu sodelovanja pri oblikovanju ustreznega šolskega prostora, vzgojno-izobraževalnega dela in procesa. To pomeni, da je v skrbi za otrokov celostni razvoj treba ustrezno organizirati šolsko okolje, za kar sta pomembna tudi delo in sodelovanje svetovalnega delavca z oddelki, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjim okoljem oziroma skupnostjo. V prvem delu prispevka predstavimo ravni sodelovanja šolske svetovalne službe s posamezniki in institucijami v skupnosti, v drugem pa del rezultatov empirične raziskave o medsebojnem sodelovanju, ki smo jo izvedli jeseni 2014. Dobljeni izsledki raziskave potrjujejo, da imajo šolski svetovalni delavci pomembno vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja z različnimi institucijami in posamezniki v skupnosti, pri čemer poudarjajo, da brez medsebojnega sodelovanja ne bi mogli izvesti določenih dejavnosti v šoli ter reševati težav učencev in družin. Obenem opozorijo na nekatere ovire oziroma pomanjkljivosti v medsebojnem sodelovanju, ki jim je v nadaljnjih prizadevanjih za kakovostno sodelovanje treba nameniti pozornost. Ena izmed poti je zagotovo, da vsi udeleženi v sodelovanju razvijajo medosebne, komunikacijske, sodelovalne in organizacijske spretnosti ter odkrito vrednotijo svoje delo oziroma načine medsebojnega sodelovanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.