Pomen šolanja za romske učence v Mariboru
Mag. Milanka Munda in dr. Sunčica Macura in dr. Mojca Peček

Povzetek:   Pri analizi vzrokov za slab šolski obisk in učni uspeh romskih učencev se pogosto izpostavlja prepričanje strokovnjakov, da romski učenci in njihovi starši ne cenijo šole in izobraževanja. V nasprotju s tem raziskave, opravljene z romskimi učenci in njihovimi starši, kažejo, da so ti lahko zadržani do šole, vendar pogosto ne zato, ker ne bi cenili šolskega znanja, temveč zato, ker se bojijo, da bodo v šoli izpostavljeni sramotenju, poniževanju, fizičnim napadom in nespoštovanju svoje kulture. Da bi izvedeli, kaj romskim učencem pomeni šola, smo intervjuvali 77 romskih otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Mariboru. Raziskava kaže, da večina v vzorec vključenih romskih učencev rada hodi v šolo in se zaveda njenega pomena tako z vidika usvajanja znanja kot tudi z vidika zagotovitve boljše prihodnosti. Kaže tudi, da je šola za večino zajetih učencev prijeten in pomemben prostor vzpostavljanja socialnih stikov. Rezultati so interpretirani z vidika zavedanja, da so bili v raziskavo zajeti romski učenci, katerih socialno-ekonomski status se ne razlikuje bistveno od večinskega prebivalstva, in to v okolju, v katerem namenjajo veliko pozornosti oblikovanju šole kot inkluzivne institucije. Raziskava potrjuje, da je za uspešno vključevanje romskih učencev v šolo in za doseganje dobrega učnega uspeha nujno vnesti spremembe v načinih poučevanja in odnosih, ki jih vzpostavljajo učitelji z romskimi učenci in njihovimi starši, pa tudi na ravni zaposlovanja in stanovanjskih razmer.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.