Pomen stališč vodstva osnovne šole do poučevanja prvega tujega jezika v 2. razredu po pristopu vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (CLIL)
Tilen Smajla in dr. Eva Podovšovnik Axelsson

Povzetek:   V prispevku predstavljamo rezultate raziskave pomena stališč vodstva osnovnih šol do uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred. V šolskem letu 2014/15 se znotraj triletnega poskusnega obdobja, ki je bilo junija 2015 podaljšano še za dve leti, prvič poskusno uvaja prvi tuji jezik v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, in sicer v 2. razred, pouk pa naj bi potekal tudi po pristopu vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (angleško Content and Language Integrated Learning oz. CLIL). Predvidevali smo, da imajo vodstva osnovnih šol do uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred izoblikovana stališča, zato izvajamo raziskavo pomena stališč do samega uvajanja. Šolam smo poslali dopis, v katerem smo na kratko razložili pomen uvajanja prvega tujega jezika v zgodnje obdobje osnovne šole in prednosti zgodnjega poučevanja tujega jezika. Dopisu je bil priložen vprašalnik v obsegu 18 trditev v obliki Likertove 5-stopenjske lestvice stališč. Statistične značilne razlike smo ugotovili pri stališčih vodstev glede na njihovo izobrazbo, in sicer pri udeležencih z zaključeno podiplomsko izobrazbo specialist in magister 2. bolonjske stopnje, glede na leta delovnih izkušenj in starost.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.