V rešitev usmerjen pristop: kratka, v rešitev usmerjena terapija in kovčing kot drugačni paradigmi reševanja problemov
Adrijana Biba Rebolj

Povzetek:  V prispevku obravnavamo »v rešitev usmerjen pristop«, ki predstavlja drugačno paradigmo v načinu reševanja zasebnih ali profesionalnih problemov. Izhajajoč iz teoretičnih temeljev konstruktivizma, poststrukturalizma, fenomenologije, humanizma ter empiričnih raziskav od začetka osemdesetih let 20. stoletja postavlja na glavo utečene načine spopadanja s problemi. Ugotavlja namreč, da za to, da pridemo do rešitve, ni potrebno temeljito raziskovanje problema. Prav tako preoblikuje odnos med tistim, ki pomaga (npr. terapevt, učitelj, ravnatelj), in tistim, ki potrebuje pomoč (npr. klient, učenec, učitelj), s tem, da ekspertni položaj pripisuje slednjemu. V rešitev usmerjen pristop ima velik potencial in lahko v kontekstu izobraževanja prinese zelo pozitivne učinke tako vodstvu izobraževalnih institucij skupaj s pedagoškimi delavci na eni kot študentom, dijakom oziroma učencem na drugi strani. Kot primer uspešne uporabe v rešitev usmerjenega pristopa v Sloveniji v prispevku navajamo projekt »V rešitev usmerjen kovčing«.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.