Večjezično učenje in poučevanje kot načelo inkluzivne prakse
dr. Sonja Rutar

Povzetek:  Izhodišča večjezičnega učenja in poučevanja so splošne človekove in otrokove pravice. Večjezičnost v prispevku utemeljujemo kot pedagoško načelo zagotavljanja inkluzije, ki ob različnih oblikah in razlogih za dvojezičnost oziroma večjezičnost ohranja otrokov prvi jezik ter vzpostavlja senzibilnost do otrok v procesu učenja drugega jezika. S konceptualizacijo dvojezičnosti/večjezičnosti v vrtcih in šolah želimo opozoriti tudi na zakonitosti in značilnosti vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerega so vključeni otroci, katerih prvi jezik v njihovem formalnem vzgojno-izobraževalnem okolju ne predstavlja dominantnega jezika in ki izhajajo pretežno iz socialno deprivilegiranih okolij. Sintezo prispevka zaokrožajo načela načrtovanja večjezičnega poučevanja, ki temeljijo na inkluzivni  paradigmi teorije in prakse.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.