Strokovna izziva pedagoškega pristopa Reggio Emilia: kurikularno načrtovanje in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu
dr. Mojca Kovač Šebart in dr. Andreja Hočevar

Povzetek:  V besedilu najprej obravnavamo razmisleke, ki promovirajo odsotnost vnaprej načrtovanega kurikula kot izhodišča za vzgojno delo v vrtcih. Pokažemo, da imajo različni pristopi k načrtovanju predšolske vzgoje prednosti in pomanjkljivosti, slednjim pa se ne izognemo, četudi se odrečemo kurikularnemu načrtovanju. Menimo, da konvergentnost uporabe strategij kurikularnega načrtovanja ohranja prednosti in vzpostavlja varovala pred slabostmi vsake od njih. Predstavimo tudi koncept evalvacije kakovosti vrtcev, ki zavrača vrednotenje na podlagi empiričnih podatkov, pridobljenih s pomočjo metodološko ustrezno pripravljenih pripomočkov, saj naj bi tak koncept temeljil na univerzalnih normah, ki so jih zastavili strokovnjaki, kakovost pa naj bi bila razumljena kot s temi normami izmerjena skladnost storitev in praks.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.