Dejavnosti in ovire pri izobraževanju starejših
Jens Friebe in Bernhard Schmidt-Hertha

Povzetek:  Izobraževanje v poznejših letih lahko pomembno vpliva na ohranjanje samostojnosti starejših in spodbujanje družbene udeležbe v starosti, zato je treba tako s stališča posameznika kot družbe spodbujati izobraževalne dejavnosti za starejše. Dejavni starejši, ki imajo dobro samopodobo in pozitivno doživljajo starost, ohranjajo mentalno in fizično kondicijo ter sodelujejo v organizacijah, politiki in medgeneracijskem dialogu. Podatki raziskave jasno kažejo vzajemno povezanost posameznikovega samozaznavanja in doživljanja staranja, hkrati pa kažejo tudi pomen vpliva obeh konceptov na učenje in udeležbo v izobraževalnih dejavnostih. Starejši se redkeje kot mlajši udeležujejo nadaljnjega izobraževanja. To je posledica individualnih učnih navad, pa tudi pomanjkanja možnosti učenja v različnih regijah in življenjskih okoljih. V območjih, kjer večinoma živijo ljudje z nižjim življenjskih standardom, nizko izobrazbo ali pa prevladujejo priseljenci, zaznamo pomanjkanje možnosti izobraževanja in posledično manjšo udeležbo pri izobraževanju odraslih. Analiza kvalitativnih intervjujev v različnih bivanjskih okoljih kaže, da socialno okolje, družbena vključenost in posameznikovo doživljanje lastnih sposobnosti za učenje vplivajo na učne zmožnosti in pripravljenost za učenje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.