Znanje slepih in slabovidnih otrok ob vstopu v redne oddelke osnovne šole
Darja Kobal Grum

Povzetek:  Prispevek obravnava problematiko znanja slepih in slabovidnih otrok, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vstopajo v redne oddelke osnovnih šol. Na osnovi metaanalize in študije primerov ugotavlja, da ti otroci potrebujejo kompleksno znanje, ki ga lahko usvojijo le z učinkovito strokovno podporo v predšolskem obdobju. To so znanja na kognitivnem, verbalnem, socializacijskem, motoričnem in kompenzatornem področju ter na področju samourejanja. Rezultati kažejo, da je le s sistematično in na sodobnih znanstvenih premisah psihologije in pedagogike osnovano strokovno podporo mogoče omenjena znanja razvijati in omogočiti zadostne pogoje za vstop v sistem inkluzivne vzgoje in izobraževanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.