Slovenski besedilni korpusi: kako v razred?
Simon Krek in Špela Arhar

Povzetek:  Prispevek osrednjo pozornost namenja možnosti uporabe besedilnega korpusa oz. korpusnih podatkov pri pouku slovenskega jezika. Korpus v razredu ponuja v prvi vrsti dopolnitev obstoječemu jezikovnemu opisu, saj prinaša za jezikovni pouk nepogrešljive sodobne podatke o realni jezikovni rabi, pa tudi nove možnosti razmišljanja o jeziku: učencu omogoča razumevanje jezika kot sredstva komunikacije, ki se dinamično ter demokratično dogaja med vsemi govorci, samega sebe pa kot člana jezikovne skupnosti, ki ima ob jezikovnem vprašanju pogosto na voljo več možnih odgovorov, med katerimi lahko ustrezno usposobljen samostojno ter odgovorno izbira. Preden pa lahko besedilni korpus v resnici uspešno zaživi v osnovnošolskem ter srednješolskem izobraževanju, je potrebno zagotoviti usposabljanje uporabnikov korpusa (tako učiteljev kot učencev) ter obstoj relevantnih korpusov s pedagoški situaciji ustrezno prilagojeno programsko opremo. V zadnjem delu prispevka opisujeva zasnovo pedagoškega korpusnega vmesnika za slovenski jezik, ki poteka kot ena od aktivnosti projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.