Pismenost (naj)mlajših – dileme, vprašanja, izzivi
Igor Saksida

Povzetek:  Prispevek osrednjo pozornost namenja aktualnim vprašanjem, povezanim z razvijanjem pismenosti mlajših učencev (predvsem otrok v prvem razredu osnovne šole). Pri vrednotenju slovenskega modela opismenjevanja izhaja s stališča, da se otroci z raznovrstnimi sporočili srečujejo že pred vstopom v šolo ter da so zmožni kompleksnih odzivov nanje, to pa dokazuje s primeri njihovega razumevanja zapletenih književnih besedil. V osrednjem delu prikazuje ugotovitve o razvitosti tehnike branja ob vstopu v prvi razred ter primerja zasnovo začetnega opismenjevanja v slovenskem in angleškem učnem načrtu ter italijanskih kurikularnih besedilih. Na tej podlagi ugotavlja, da se razvijanje temeljne pismenosti drugje začenja bistveno prej kot v Sloveniji, zato predlaga razmislek o korekciji veljavnega učnega načrta.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.