Bralna pismenost ob koncu osnovne šole – ali fantje berejo drugače kot dekleta?
Sonja Pečjak, Nataša Bucik, Martina Peštaj, Anja Podlesek in Tina Pirc

Povzetek:  Članek prikazuje rezultate o razlikah v dejavnikih bralnega razumevanja med fanti in dekleti ob koncu osnovne šole. Izdelana sta bila dva modela – za dekleta in fante, pri čemer je bolj pojasnjevalen model za fante. Ugotovili smo, da - ne glede na spol, razumevanje prebranega direktno napovedujejo (meta)kognitivne spremenljivke, še zlasti besedišče in metakognitivno znanje. Bistvena razlika med spoloma pa je, da so motivacijske spremenljivke (kompetentnost, interes in zatopljenost) bolj pomembne za razumevanje prebranega pri fantih kot pri dekletih. Na razumevanje prebranega delujejo tako posredno (predvsem preko besedišča) in tudi neposredno (npr. preko kompetentnosti). Na koncu izpostavljamo nekatere pedagoške implikacije omenjenih ugotovitev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.