Kompetenca v instrumentih evropskih politik: gibljiva tarča v razvoju nacionalnega ogrodja kvalifikacij?
Jonathan Winterton

Povzetek:   V prispevku obravnavamo kompetenco kot imperativ evropske politike pri uveljavljanju na kompetencah temelječega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter na rezultatih temelječega visokošolskega izobraževanja. Po pregledu razvoja evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v PIU (EKPIU) in evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) ovrednotimo omejitve, ki jih prinašajo razlike med nacionalnimi modeli kompetenc in nekonsistentnosti v instrumentih evropskih politik. Pri tem pokažemo na nujno potrebo po tem, da v procesu razvoja evropske taksonomije spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev nastane ogrodje, ki bo omogočilo preseganje področnih in nacionalnih posebnosti, hkrati pa uskladilo področji izobraževanja in dela. Taksonomija mora biti ustrezno teoretično podprta in preprosta za praktično uporabo, če naj bo cilj »Evrope 2020«, tj. doseganje globalne konkurenčnosti z zahtevnejšimi spretnostmi, še kaj več kot zgolj politična ambicija.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.