O učni metodi, doživljanju in izkustvu pri igri vlog, »metodi izkustvenega učenja«
Barbara Horvat

Povzetek:  Besedilo predstavlja in se z vidika didaktike kritično sooča z opredelitvami igre vlog. Obravnava definicije, po katerih je ta opredeljena kot »metoda izkustvenega učenja«. Sooči se z implicitno predpostavko teh opredelitev, da je igra vlog učna metoda, in pokaže, da je z vidika didaktične teorije prav to predpostavko mogoče problematizirati. Analizira koncept izkustva, ki v opredelitvah igre vlog ni jasno opredeljen, vendar ga definicije povezujejo s čutnim in čustvenim izkušanjem oziroma z doživljanjem ter z neposredno izkušnjo. V razpravi opozarjamo, da je v vzgojno-izobraževalnem procesu spoznavanje (usvajanje znanja) posredno in da bistvo učenčeve aktivne vloge pri posamezni učni metodi ni v dejavnosti po sebi, temveč v njegovem umskem delovanju. Pokažemo tudi na neustreznost očitka, da naj bi bilo osebno izkustvo pri »tradicionalnem pouku« nepomembno, saj didaktika v pouk vselej vključuje posameznikovo subjektivno izkustvo in izkustvo kot družbeno objektivno formo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.