Izobraževanje, neoliberalizem in reprodukcija družbenih razmerij
Maja Čadež in Polona Kelava

Povzetek:  V prispevku nas je zanimala vloga izobraževanja pri ohranjanju družbenih razmerij. S podatki smo skušali pokazati, kako se povezuje stopnja izobrazbe, dostop do izobraževanja (odraslih) ter položaj v družbi. Zanimalo nas je, ali je deklariran pravičen dostop do izobraževanja resnično zagotovljen vsem, zato smo posegli po razlagah vpliva neoliberalizma na reprodukcijo razlik v družbi tudi s stopnjo dosežene izobrazbe. Pri tem smo se oprli na Rawlsa, Chomskega, Becka, Kodeljo, Kump ... Izkazalo se je se, da so razlike v socialnem in ekonomskem statusu glede na pridobljeno izobrazbo precejšnje in da vplivajo tudi na nadaljnje vključevanje v izobraževanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.