Kako učitelji in dijaki srednjih šol na Hrvaškem dojemajo šolsko klimo
Jelena Pavičić Vukičević, Marko Prpić in Irena Cajner Mraović

Povzetek:  Šolska klima je razmeroma trajen dejavnik kakovosti šolskega okolja, temelji pa na skupnem dojemanju vedenja v šoli in nanjo vplivajo tako formalni kot neformalni organizacijski vidiki, osebnosti udeležencev ter način upravljanja šole. V raziskavo je bilo vključenih 451 dijakov in 102 učitelja srednjih šol v Zagrebu. Uporabili smo vprašalnik, ki je vseboval lestvico za ocenjevanje šolske klime (Niobe Way 2007) in nekaj vprašanj, s katerimi smo zbrali sociodemografske podatke respondentov. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike med dojemanjem šolske klime pri učiteljih in dijakih, pri čemer so nas zanimale tudi razlike med spoloma. Rezultati so pokazali, da so učitelji vse štiri dimenzije šolske klime ocenjevali bolj pozitivno kot dijaki. Razlik med spoloma pri učiteljih nismo mogli dokazati, se je pa pokazalo, da dijakinje v primerjavi z dijaki bolj pozitivno ocenjujejo šolsko klimo.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.