Učitelji kot razmišljujoči praktiki in njihova vloga pri izboljšanju vzgojno-izobraževalne prakse v osnovnih šolah v Srbiji
Jelena Maksimović, Jelena Osmanović in Lazar Stošić

Povzetek:  V sodobni šoli se od učiteljev pričakuje vse več. Niso zgolj prenašalci znanja, temveč tudi razmišljujoči praktiki. V prispevku obravnavamo spremembe na področju vzgoje in izobraževanja, izboljšave pedagoške prakse, pa tudi nove vloge, ki jih učitelji prevzemajo v sodobni šoli. Ali ti dejavno sodelujejo pri izpopolnjevanju lastne pedagoške prakse? Iskanje odgovora na to vprašanje je eden od ciljev raziskave, ki se je osredotočala na proučevanje razmišljanj učiteljev o možnostih izboljševanja lastne prakse poučevanja, oz. natančneje, na razmisleke učiteljev o tem, kako lahko svoje izkušnje izmenjajo s sodelavci, opravijo samoevalvacijo svojega dela, svoje dejavnosti usmerijo v profesionalni razvoj, sodelujejo z učenci ter kako lahko ozaveščajo učence o družbenih izzivih. Uporabili smo evalvacijsko lestvico (Akbari 2007), s katero smo ocenili odnos razrednih in predmetnih učiteljev do omenjenih vidikov reflektivne prakse glede na to, koliko let izkušenj imajo (do 10 let, od 11 do 20 let, več kot 20 let). V raziskavo je bilo vključenih 240 učiteljev iz Srbije. Z empiričnimi podatki smo prišli do ugotovitve, da je mogoče na vprašanje, ali so učitelji dejavno vključeni v izpopolnjevanje lastne pedagoške prakse, odgovoriti pozitivno. Pokazali smo tudi na pomen reflektivne prakse za izboljšanje kakovosti pedagoškega dela v srbskih osnovnih šolah.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.