Profesionalni in karierni razvoj učiteljev
Olga V. Galustyan in  Irina F. Berezhnaya and Alexander V. Beloshitsky

Povzetek:  Članek se ukvarja s profesionalnim razvojem učiteljev. Avtorji predstavljajo nekaj glavnih modelov profesionalnega razvoja učiteljev. Prvi pristop predpostavlja, da ima glavno vlogo osebnost, posameznik svoj poklic izbere glede na svoje osebnostne značilnosti. Po drugem pristopu pa ima poklic močan vpliv na osebnost in določa razvoj osebnostnih značilnosti, ki so za poklic potrebne. Predstavljeni so temeljni koncepti, kot sta »profesionalni razvoj« in »profesionalni samorazvoj«. Profesionalni razvoj učiteljev je povezan z razvojem motivov za profesionalno aktivnost, za profesionalne zmožnosti in kompetence. Profesionalni razvoj učiteljev je tesno povezan z njihovim osebnostnim razvojem. Vodi k samovrednotenju potreb, motivov, ciljev in nalog učiteljev. Dinamika tega procesa je odvisna od aktivnosti, iniciativnosti, odgovornosti, samonadzora in odločanja. Profesionalni razvoj učiteljev ni le proces, ampak tudi posledica samoorganiziranosti, samozavestnosti in samorealizacije v družbenem, kulturnem in profesionalnem okolju. Avtorji ugotavljajo, da profesionalni razvoj poteka skozi celotno učiteljevo profesionalno življenje, ki se začne, ko se učitelj odloči za svoj poklic.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.