Dejavniki razvoja spretnosti in kompetenc odraslih – rezultati raziskave PIAAC
Janko Muršak in Marko Radovan

Povzetek:  V članku raziskujemo razlike v razvoju spretnosti odraslih glede na zaposlitveni status, starost in gospodarsko panogo. Dosedanje raziskave kažejo, da imajo starost osebe, značilnost dela, ki ga opravlja, in možnosti za izobraževanje, ki jih ima na delovnem mestu, močan vpliv na razvoj spretnosti in kompetenc. V prispevku smo te ugotovitve preverjali na podlagi podatkov raziskave PIAAC. Rezultati niso potrdili naših predvidevanj, da zaposlenost pozitivno vpliva na raven spretnosti, saj podatki za Slovenijo kažejo, da brezposelni na isti izobrazbeni stopnji dosegajo boljše rezultate pri vseh treh merjenih sklopih spretnosti. Predvidevanja glede vpliva starosti so se potrdila, saj se s starostjo raven spretnosti znižuje, in to posebej močno pri tistih z nižjo izobrazbo. Med gospodarskimi panogami nismo zaznali večjih razlik glede razvitosti posameznih spretnosti, najboljše rezultate glede na poklicno dejavnost pa pričakovano dosegajo strokovnjaki in najslabše poklici za preprosta dela. Iz rezultatov torej izhaja ugotovitev, da je treba ponovno razmisliti o prednostnih področjih in deležu javnih sredstev v okviru Nacionalnega programa izobraževanja odraslih, namenjenega razvoju infrastrukture za izobraževanje odraslih in posameznim področjem izobraževanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.