Vzgojiteljica opazi, kar prej razume« – pomen procesnega izobraževanja vzgojiteljic
Dr. Petra Štirn Janota

Povzetek:  V prispevku predstavljamo uvajanje celovitega induktivnega modela v pedagoško prakso ter model izobraževanja in usposabljanja, ki smo ga ob tem avtorsko razvijali v okviru projekta Kulturno žlahtenje najmlajših. Izhajamo iz predpostavke, da sta za uspešno vpeljavo inovacije zelo pomembni procesnost izobraževanja in usposabljanja ter kontinuirana podpora vzgojiteljem, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi vodstvo in svetovalni delavci. Šele skozi izobraževalni proces, ki zajema upoštevanje potreb in posebnosti nekega vrtca (institucije), sistematično izobraževanje, spremljavo učinkov, poglobljeno refleksijo in stalno spraševanje o tem, kaj počnejo, kako bi lahko drugače, za kaj si prizadevajo, se vzgojitelji angažirajo in laže vidijo povezave med teoretičnimi koncepti in pedagoškim procesom. Prav tako pa (lahko) tako zasnovan model pri strokovnih delavcih spodbudi uvid v paradigmatske spremembe pogleda na otroka kot prosocialnosti zmožnega posameznika, kar je eden ključnih konceptov, ki jih predstavljamo kot pomembne za razumevanje celovitega induktivnega modela ter spodbujanje prosocialnega in moralnega razvoja otrok.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.