Kako lahko šola spodbuja in zagotavlja boljšo bralno pismenost
Maša Gril

Povzetek:  (Prispevek iz prakse) Bralna pismenost je sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika (Elley idr. v Pečjak in Gradišar 2002, str. 39). Je ena najpomembnejših napovednikov šolskega uspeha, zato bi ji morala šola že v osnovi posvečati največ pozornosti. Z razvijanjem bralne pismenosti, ki jo lahko enačimo z razumevanjem prebranega, se preko raznih projektov ukvarja veliko šol. Učitelji in svetovalni delavci Osnovne šole Šenčur smo se udeležili dveh obsežnejših internih izobraževanj s področja bralnih učnih strategij (prvo izobraževanje je izvedla dr. Metka Kordigel Aberšek in drugo dr. Sonja Pečjak).

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.