Homoseksualnost skozi analizo učnih načrtov, šolskih učbenikov in šolske prakse
Ksenija Komidar in Saša Mandeljc

Povzetek:  Besedilo skozi optiko prisotnosti oziroma odsotnosti homoseksualnosti kot teme predstavlja analizo izbranih učnih načrtov in nekaterih šolskih učbenikov za devetletno osnovno šolo. Hkrati predstavlja rezultate ankete med učenci osmih in devetih razredov dveh osnovnih šol o njihovem poznavanju homoseksualnosti. Avtorici na podlagi analize, ki jo ilustrirata tudi s polstrukturiranima intervjujema z učiteljicama biologije ter državljanske vzgoje in etike, ugotavljata, da je šolski sistem v Sloveniji še vedno zelo heteronormativen in v neskladju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (varovanje pluralizma in tolerance v izobraževanju in vzgoji). Učbeniki namreč predstavljajo samo heteroseksualne podobe, v učnih načrtih eksplicitno zapisanih ciljev v povezavi s homoseksualnostjo skorajda ni zaznati, hkrati pa tudi učenci poročajo, da o homoseksualnosti v šoli niso slišali veliko.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.