Izkustveno učenje in razvoj kompetence podjetnosti
Daliborka Luketić in Valerija Šinko

Povzetek:  Pridobivanje podjetnostne kompetence med obveznim izobraževanjem ni le cilj, temveč tudi pričakovanje pedagoške stroke in pričakovani rezultat sodobnega izobraževanja. Njihovo pridobivanje je – zaradi kompleksnosti formulacij, opredelitev ter potrebnih spretnosti in sposobnosti – izziv za vse deležnike v vzgoji in izobraževanju. Hkrati zahteva nenehno iskanje učinkovitih rešitev, pristopov in modelov za njegovo uveljavljanje v izobraževalnem procesu, ki ga je treba sproti analizirati in ovrednotiti. Namen tega prispevka je analizirati prednosti učenja preko pridobivanja izkušenj za učenje podjetnosti kot ene od ključnih kompetenc, potrebnih za samouresničevanje, vseživljenjski razvoj in doseganje globalne konkurenčnosti na trgu dela. Opisuje, analizira in opredeljuje elemente izkustvenega učenja kot predpogoja za pridobivanje kompetence podjetnosti. Članek predstavlja rezultate raziskave o posebnem izobraževalnem modelu za podjetnost Centra za podjetniško odličnost Varaždinske županije (Hrvaška). Iz analize in interpretacije dobljenih rezultatov je razvidno, da se koncepti izkustvenega učenja in poučevanja v centru uresničujejo v različnih didaktičnih oblikah in metodah dela z dijaki. Zato ti koncepti predstavljajo učinkovit pristop k razvoju podjetnosti med dijaki.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.