Povezanost tveganega vedenja študentov z njihovo prehodnostjo v študijskem programu
Mirjana Radetić-Paić

Povzetek:  Namen raziskave, ki jo predstavljamo v prispevku, je bil ugotoviti povezanost med deležem prehodnosti študentov v univerzitetnih študijskih programih ter njihovim tveganim vedenjem. V vzorec je bilo zajetih 119 študentov Pedagoške fakultete Univerze Juraja Dobrile v Puli, Hrvaška. Ugotovitve raziskave naj bi omogočila načrtovanje ustreznih dejavnosti, namenjenih univerzitetnim študentom, zlasti tistim v prvih letnikih študijskih programov. V raziskavi smo med drugim uporabili del vprašalnika iz »Nacionalne študije zdravstveno tveganega vedenja študentov« (National College Health Risk Behaviour Survey), ki jo izvaja ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (Centre for Disease Control and Prevention). Nekatere vrste tveganega vedenja študentov imajo večjo napovedno vrednost za njihovo prehodnost iz letnika v letnik. V prispevku prikazujemo izračune osnovnih statističnih parametrov opazovanih spremenljivk, regresijsko analizo pa smo kot multivariatno metodo obdelave podatkov uporabili za to, da smo določili prognostično vrednost niza napovednih spremenljivk. Rezultati kažejo, da obstaja povezanost med nižjo prehodnostjo študentov iz letnika v letnik ter uporabo alkohola in marihuane. Rezultati raziskave imajo uporabno vrednost zlasti za pripravo smernic, na podlagi katerih bi lahko potekalo skupinsko ali individualno svetovalno delo s študenti, pa tudi za organizacijo dogodkov kot so npr. tematske delovne skupine, ki bi lahko pripomogle študentom k premagovanju različnih težav, s katerimi se soočajo med študijem.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.