Povezanost med viktimizacijo ter kakovostjo družinske interakcije, navezanostjo na šolo in zmožnostjo navezovanja socialnih stikov
Anna Alajbeg

Povzetek:  Namen prispevka je analizirati in pojasniti statistično povezanost med ravnijo viktimizacije učencev ter kakovostjo njihove družinske interakcije, navezanostjo na šolo in njihovo socialno učinkovitostjo. Predstavljamo rezultate raziskave, v katero je bilo vključenih 715 učencev (54 % deklic in 46 % dečkov) sedmega (N = 370) in osmega (N = 345) razreda osnovne šole v različnih hrvaških regijah. Učenci so bili v povprečju stari 13,22 let (SD = 0,664). Podatke smo pridobivali z naslednjimi vprašalniki: vprašalnikom za pridobivanje splošnih podatkov o anketirancih, Lestvico kakovosti družinske interakcije (Quality of Family Interaction Scale – KOBI), Lestvico povezanosti s šolo (School Bonding Scale), Lestvico šolske anksioznosti (School Anxiety Scale), Lestvico socialne učinkovitosti (Social Self-Efficacy Scale) ter prilagojenim vprašalnikom o vlogi udeležencev (Participant Role Questionnaire – PQR). Deskriptivna analiza podatkov je pokazala šibko, toda statistično pomembno negativno korelacijo med kakovostjo družinske interakcije in ravnijo viktimizacije učencev, negativno korelacijo med povezanostjo s šolo in ravnijo viktimizacije ter med slednjo in med šolsko anksioznostjo. Negativna je bila tudi korelacija med socialno učinkovitostjo ter ravnijo viktimizacije. Rezultati raziskave so lahko pomembno izhodišče za nadaljnje raziskave in imajo lahko pomembne implikacije pri snovanju preventivnih programov za preprečevanje in zmanjševanje šolskega in spletnega nasilja.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.