Pravičnost predšolske vzgoje v Srbiji: zagotavljanje enakih možnosti
Živka Krnjaja in Dragana Pavlović Breneselović

Povzetek:  Besedilo izhaja iz proučevanja pravičnosti predšolske vzgoje skozi prizmo zagotavljanja enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega otroka. Analiza stanja pravičnosti predšolske vzgoje v Srbiji zajema analizo strateškega in zakonskega okvira ter predpostavk uresničevanja pravičnosti, pa tudi analizo sistema predšolske vzgoje po merilih vključenosti, razpoložljivosti javne mreže ustanov predšolske vzgoje in zmogljivosti, števila otrok v oddelkih ter deležev vključenosti otrok iz prikrajšanih družbenih skupin. Analiza kaže, da so na ravni strateških in zakonskih dokumentov ustvarjene predpostavke za uresničevanje pravičnosti prek zagotavljanja enakih možnosti in spoštovanja načela pozitivne diskriminacije, vendar pa razvoj sistema predšolske vzgoje na tem področju ne sledi strateškim in zakonskim dokumentom. V Srbiji ni enotne baze podatkov o predšolskih otrocih niti o sistemu predšolske vzgoje. Vključenost otrok v programe predšolske vzgoje ter razpoložljivost mreže in objektov sta regionalno neuravnoteženi in najmanjši v najmanj razvitih regijah Srbije. Sklepni del besedila vsebuje kritično oceno dominantnega diskurza pravičnosti v vzgoji in izobraževanju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.