Analiza stanja na področju predšolske vzgoje z vidika zagotavljanja pravičnosti in enakih možnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije
Mojca Kovač Šebart, Andreja Hočevar in Damijan Štefanc

Povzetek:  Predšolska vzgoja je v različnih dokumentih EU posebej poudarjena kot tista, ki najbolj prispeva k pravičnosti na celotnem vzgojno-izobraževalnem kontinuumu, in to še posebej za prikrajšane otroke. Ima pomembno vlogo pri zmanjšanju osipa in spodbujanju socialne vključenosti ter lahko pomaga zmanjševati razlike med otroki, ki so socialno-ekonomskega izvora ali zadevajo druge okoliščine. V času, ko se nedvomno povečuje družbena neenakost med državljani in državljankami ter prebivalci in prebivalkami, ki bivajo v Republiki  Sloveniji, so avtorji preverili podatke, analizirali sistemske rešitve na področju predšolske vzgoje in tako izrisali okvir za vpogled v stanje z vidika zagotavljanja pravičnosti in enakih možnosti otrokom, ki (ni)so vključeni v programe predšolske vzgoje. Na podlagi podatkov in njihove analize so pokazali, da obstoječe rešitve ne zagotavljajo vsem otrokom enakih možnosti za vključitev v predšolsko vzgojo v vrtcih, ki je ključnega pomena za njihov nadaljnji razvoj in pomembno vpliva tudi na šolsko uspešnost otrok, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja. Ugotavljajo, da bi moralo pristojno ministrstvo na tem področju izvajati aktivnejšo politiko, začenši z ukrepi in rešitvami na sistemski ravni.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.