Slovenski učitelj in njegov profesionalizem. Razumevanje vloge profesionalizma učiteljev na slovenskih osnovnih šolah
Mag. Majda Hafner

Povzetek:  Predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave prikazujejo mnenje učiteljev o razvoju njihovega profesionalizma na osnovnih šolah. V raziskavi intervjuvani učitelji, skupno jih je devet, profesionalizem razumejo kot strokovno usposobljenost, pomembno za uspešno poučevanje, kar kaže na tradicionalno pojmovanje profesionalnega učitelja. Intervjuvanim je pomembna zavest o vseživljenjskem učenju, stalnem izobraževanju, in sicer v smislu učiteljeve pripravljenosti izboljševanja in kakovostnega opravljanja svojega dela, ki vključuje elemente razširjenega profesionalizma. Učitelji vidijo možnost za doseganje profesionalizma v seminarjih, ki jih ponuja šola, ovire pri le-tem pa so predvsem zunanje narave.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.