Nekatere didaktične značilnosti poučevanja na Univerzi v Mariboru z vidika študentov
Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik Krečič in Sabina Ograjšek

Povzetek:  V zadnjih letih slovenski visokošolski prostor doživlja številne spremembe, ki so povezane z vpeljavo bolonjskega sistema študija in predlogi posameznih akterjev tako na področju izobraževanja kot tudi širše za poučevanje, osredinjeno na študenta. Zato smo se v prispevku usmerili v preučevanje zaznav študentov Univerze v Mariboru o izvajanju visokošolskega pouka. Natančneje, osredotočili smo se na mnenje študentov o učiteljevi rabi učnih metod in oblik pri izvajanju visokošolskega pouka. V raziskavi so sodelovali študenti vseh 17 fakultet Univerze v Mariboru (f = 212), tako študenti prve (f = 96) kot druge (f = 116) stopnje študija. Rezultati raziskave kažejo, da pri izvedbi visokošolskega pouka prevladuje metoda predavanja, sledita ji metodi delo s pomočjo primerov in prikazovanje. Študenti so tudi menili, da učitelje pri izbiri učne metode vodijo učna vsebina in učni cilji. Odgovori študentov o učiteljevi rabi učnih oblik nakazujejo, da visokošolski učitelji in sodelavci uporabljajo drugačne učne oblike pri izvedbi predavanj kot pri izvedbi vaj, in sicer po oceni študentov na predavanjih prevladuje frontalna učna oblika, pri vajah pa skupinska učna oblika.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.