Učna uspešnost najbolj in najmanj gibalno učinkovitih otrok
Dr. Gregor Starc in Maša Gril and Primož Černilec

Povzetek:  Znanstveni dokazi kažejo, da je telesna dejavnost eden izmed osnovnih pogojev ustreznega razvoja možganov in posledične učne uspešnosti otrok in mladostnikov, kljub temu pa so prevladujoči vzorci učenja v šoli in doma sedentarni. Na študiji primera gibalno najbolj nadarjenih in gibalno najbolj neučinkovitih otrok od 3. do 9. razreda izbrane osnovne šole smo želeli ugotoviti, kakšna je povezanost gibalne učinkovitosti, določene z indeksom gibalne učinkovitosti sistema SLOfit – Športnovzgojni karton, z učno uspešnostjo, določeno s povprečjem ocen vseh predmetov ter ločeno z oceno matematike. Tudi ob izločitvi vpliva spola in ekonomskega statusa družine se je pokazalo, da imajo gibalno nadarjeni otroci statistično značilno višjo povprečno oceno vseh predmetov kot tudi višjo oceno matematike. Rezultati nakazujejo, da je indeks gibalne učinkovitosti, ki ga je s pomočjo podatkov SLOfit mogoče določiti za vsakega posameznega otroka v Sloveniji, lahko uporaben kazalnik učne uspešnosti posameznika, posredno pa ta ugotovitev kaže na smiselnost spodbujanja telesne dejavnosti in omejevanja sedenja otrok v šoli in doma tudi z vidika izboljševanja učinkov učenja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.