Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke otrok
dr. Ljubica Marjanovič Umek

Povzetek:   V prispevku obravnavamo strukturno kakovost vrtcev, ki jo v povezavi s procesno in posredno ravnjo kakovosti umeščamo v ekološko-sistemsko teorijo Bronfenbrennerja. Kakovost vrtca nas zanima kot eden od varovalnih oziroma kritičnih dejavnikov razvoja in učenja otrok, zato z različnimi konceptualnimi modeli kakovosti vrtca in rezultati domačih ter tujih empiričnih raziskav razlagamo zapleten in celovit odnos med kazalci kakovosti in učinkom vrtca, tudi v povezavi s kakovostjo družinskega okolja. Izsledke smo povezali v ugotovitev, da v Sloveniji, podobno kot v nekaterih državah z visokokakovostno predšolsko vzgojo, potrebujemo opredelitev nacionalnih standardov kakovosti za vrtce na zakonski ravni in vzporedno okvirno postavitev načinov in postopkov ocenjevanja kakovosti, in to tako na ravni samoevalvacije kot zunanje evalvacije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.