Moralna občutljivost in medvrstniško nasilje: pomen empatije in skrbi
dr. Vesna Bilić

Povzetek:  V zadnjem času si prizadevamo bolje razumeti in pojasniti značilnosti nasilnega vedenja med vrstniki ter pomen in vlogo, ki ju ima pri tem moralnost, zato v tem prispevku proučujemo odnos med pomembnimi sestavinami moralne občutljivosti, in sicer med različnimi oblikami nasilnega vedenja (fizičnim, verbalnim, relacijskim, elektronskim nasiljem) učencev do svojih vrstnikov ter njihovo empatijo in skrbnostjo (podporo) kot kazalcev povezanosti z drugimi. V raziskavi je sodelovalo 481 učencev osnovnih šol v Republiki Hrvaški, katerih povprečna starost je bila 13,8 leta. Anketiranci sporočajo, da se do svojih vrstnikov vse pogosteje vedejo neposredno nasilno (verbalno, nato pa fizično), manj pogoste so posredne oblike nasilnega vedenja (relacijsko in elektronsko nasilje), zaznati pa je mogoče tudi nagnjenost k mnogoterim oblikam nasilnega vedenja. Rezultati korelacijske analize kažejo, da sta večja empatija in večja skrbnost povezani z manjšo pogostostjo nasilnega vedenja do vrstnikov. Multiple regresijske analize pa razkrijejo, da je podpora odraslih pomemben napovednik vseh vrst nasilja. Z drugimi besedami: učenci, ki so v svojem okolju deležni manjše skrbi odraslih, so bolj nagnjeni k nasilnemu vedenju do svojih vrstnikov. Raziskava napeljuje k ugotovitvi, da je treba nameniti posebno pozornost empatiji in podpori odraslih kot zaščitnima dejavnikoma ter etiki skrbi kot pomembni preventivni dejavnosti v šolah.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.