Učenje prek spleta: vztrajnost, potreba po spoznavanju in samoučinkovitost internetne generacije pri pridobivanju znanja
Vesna Bilić

Povzetek:  Namen tega prispevka je ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci do sodobnih načinov učenja prek spleta v primerjavi s tradicionalnimi načini (iz knjig in učbenikov), ter analizirati, kako je ta njihov odnos povezan z vztrajnostjo, s potrebo po spoznavanju in samoučinkovitostjo – lastnostmi učencev, na katere lahko vplivajo situacijski dejavniki. V raziskavi je sodelovalo 286 (58,7 % deklet in 41,3 % dečkov) učencev, povprečno starih 13,8 leta, iz osnovnih in srednjih šol v Republiki Hrvaški. Izsledki raziskave kažejo, da ni razlike v odnosu do učenja prek spleta v primerjavi z učenjem iz knjig in učbenikov glede na vrsto šole, kraj bivanja in šolski uspeh, obstajajo pa razlike glede na spol: fantje dajejo statistično pomembno pogosteje prednost učenju prek spleta kakor dekleta. Ta se enako rada učijo iz učbenikov kot prek spleta. Učenci, ki vsak dan na splošno pogosteje uporabljajo splet, in tisti, ki ga uporabljajo za iskanje podatkov, nepovezanih s šolo, ali za druženje v virtualnem prostoru, imajo prav tako pozitivnejši odnos do učenja prek spleta. Vendar je pri učencih, ki dajejo prednost učenju iz knjig in učbenikov, opaziti statistično pomembno večjo vztrajnost in močnejšo potrebo po spoznavanju ter večjo učno in emocionalno samoučinkovitost kot pri vrstnikih, ki dajejo prednost učenju prek spleta.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.