Ugotavljanje samopodobe osnovnošolskih otrok: razlike po spolu, starosti in učnem uspehu
Mag. Petra Dolenc

Povzetek:  Namen raziskave je bil proučiti samopodobo osnovnošolskih otrok z vidika spola, starosti in učnega uspeha. Vzorec je obsegal 480 slovenskih otrok s povprečno starostjo 12,5 leta. Uporabili smo slovensko priredbo Harterjeve lestvice samozaznave za otroke, ki temelji na večdimenzionalnem razumevanju samopodobe. Iz rezultatov je razvidno, da nastajajo statistično pomembne razlike v posameznih sestavinah samopodobe in splošnem samospo{tovanju med proučevanimi skupinami otrok. Fantje se pomembno višje ocenjujejo na področjih športne kompetence, videza in splošnega samospoštovanja v primerjavi z dekleti, ta pa izkazujejo višje samoocene v vedenju. Učenci petega razreda se ugodneje ocenjujejo na podlestvicah videza, vedenja in splošnega samospoštovanja glede na učence osmega razreda. V sestavinah šolske kompetence, socialne sprejetosti, vedenja in splo{nega samospoštovanja pa dosegajo učno uspešnejši učenci višje samoocene v primerjavi z manj uspešnimi učenci. V prispevku poskušamo osvetliti razloge za dobljene rezultate in navesti omejitve raziskave.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.