Nekateri izzivi izobraževanja učencev in dijakov priseljencev z vidika načela medkulturnosti
Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  Članek obravnava tri problemske sklope, s katerimi se danes v Sloveniji srečujemo pri izobraževanju učencev in dijakov priseljencev: zagotavljanje primerljivih standardov znanja; vzpostavljanje pogojev za učenje slovenščine in vključevanje učencev in dijakov priseljencev v pouk ter vzpostavljanje medkulturne in inkluzivne zasnove splošne izobrazbe. Pri obravnavi teh sklopov izhajamo iz teze, da je ustrezno izobraževanje učencev priseljencev mogoče zgolj v inkluzivno zasnovanem izobraževanju, ki upošteva načelo medkulturnosti, kar se kaže na sistemski, kurikularni, didaktično-organizacijski in odnosni ravni ter na področju izobraževanja strokovnih delavcev. Ugotavljamo, da so bile v zadnjem obdobju dosežene številne spremembe, ki lajšajo vključevanje učencev in dijakov priseljencev v izobraževanje, a hkrati njihove možnosti uspeha in razvoja zmanjšujejo prenizka pričakovanja učiteljev, napačno razumevanje (minimalnih) standardov znanja, neizdelan model postopnega vključevanja v pouk in neupoštevanje koncepta raznojezičnosti. Netematizirano ostaja tudi načelo medkulturnosti pri zasnovi kurikularnih podlag in učbenikov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.