Učne metode in metodične kompetence učiteljev (recenzija knjige)
Damijan Štefanc

Povzetek:  Recenzija knjige: Valenčič Zuljan, M. in Kalin, J. (2020). Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL. Z znanstveno monografijo, ki sta jo naslovili »Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence«, dr. Jana Kalin in dr. Milena Valenčič Zuljan zapolnjujeta pomembno praznino v slovenskem didaktičnem prostoru. Učne metode so sicer pomembno in didaktiki še posebej imanentno področje, toda zdi se, da imamo prav na tem področju didaktike opraviti s svojevrstnim protislovjem: po eni strani je namreč obravnava učnih metod sestavni del tako rekoč vsake literature, ki želi predstaviti didaktiko kot znanstveno disciplino v njeni celovitosti, prav tako obstaja vrsta specialnodidaktičnih in praktičnih strokovnih besedil, ki obravnavajo metodična vprašanja načrtovanja in izvajanja pouka, toda po drugi strani prav ta izjemna metodična heterogenost spodbuja občutek, da gre za področje didaktike, ki mu manjka jasna teoretska in konceptualna podstat.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.