Proces učinkovitega poučevanja predmeta šport
Tanja Petrušič in Vesna Štemberger

Povzetek:  Predmet šport ima v odraščajočem obdobju učencev pomembno vlogo, ker jim omogoča razvijanje vseh gibalnih sposobnosti, zato jim mora biti zagotovljen kakovostno načrtovan in izpeljan proces omenjenega predmeta. Na tem področju je še vedno opaziti velik primanjkljaj, čeprav se znanje študentov, ki bodo predmet šport poučevali, kaže kot ustrezno. V povezavi s tem smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na izpeljavo učinkovitih učnih ur športa. Opazovanih je bilo 51 učnih ur. 306 učencev od 2. do 5. razreda je nosilo merilnike pospeška, s katerimi je bila izmerjena raven intenzivnosti gibalne dejavnosti učencev med učnimi urami. 204 učencem je bil s štoparicami izmerjen efektivni čas. Le 11 (21.6 %) učnih ur je bilo učinkovitih skladno s postavljenimi kriteriji (50 % vsota minut, ko so bili učenci srednje in visoko intenzivno aktivni ter 50 % minut efektivnega časa učne ure). Dejavniki, ki so bili skupni vsem učinkovitim učnim uram športa, in so vplivali na višjo aktivnost učencev, so bile različne učne oblike znotraj ene učne ure, smiselna raba nebesedne komunikacije, naslavljanje navodil učencem po imenih (kratka besedna navodila), zagotavljanje diferenciacije, individualizacije, ustreznega varovanja, dodatnih smernic in pozitivnih povratnih informacij ter poučevanje z navdušenjem. Te dejavnike bi morali učitelji z namenom doseganja višjih ravni intenzivnosti aktivnosti učencev med učnimi urami športa vključevati v svoje poučevanje.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.