Tradicionalna glasba kot sestavina interkulturne glasbene vzgoje
Renata Sam Palmić

Povzetek:   Z didaktičnega, sociokulturnega, družbenega in sporazumevalnega vidika predstavlja osnovna šola pomembno vez med raznolikostjo tradicionalne glasbe in različnimi glasbenimi kulturami. V prispevku želimo utemeljiti potrebo po krepitvi glasbene in kulturne identitete učencev pri pouku glasbene vzgoje; ta je namreč vir in spodbujevalec razvoja občutij za tradicionalnoglasbeni in kulturni pluralizem v urbanem okolju, ki je sestavni del multikulturne družbe in interkulturnega dialoga. Predstavljamo rezultate raziskave, s katero smo proučevali odnos hrvaških učencev, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje, do tradicionalne glasbe. Ugotovitve kažejo, da bi lahko bila tradicionalna glasba v sodobni multikulturni družbi pomemben temelj interkulturne glasbene vzgoje v osnovni šoli, toda učni načrt za glasbeno vzgojo bi moral biti bolj odprt za multikulturnost v osnovnošolskem izobraževanju. Interkulturni pristop k osnovnošolski glasbeni vzgoji (ki temelji na tradicionalni, regionalni glasbi), pa tudi k interkulturni vzgoji v multikulturni družbi, katere sestavina je tradicionalna regionalna glasba, je nujen zaradi pomena, ki ga ima tradicionalna glasba za razvoj posameznika in družbe ter zaradi prisotnosti tradicionalne glasbe v raznolikih glasbenih oblikah in zvrsteh, ne glede na prostor in časovno obdobje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.