Kaj je kakovostno znanje in kako do njega? O potrebi in možnostih zbliževanja dveh paradigem
Barica Marentič Požarnik

Povzetek:  V prispevku so navedene nekatere značilnosti kakovostnega znanja, hkrati pa tudi različne vrste in ravni deklarativnega, proceduralnega in metakognitivnega znanja, s poudarkom na znanju z razumevanjem in razvijanju raznih vrst mišljenja – tudi praktičnega. Pomembno vprašanje je, kako izboljšati dolgoročne učinke, ki jih ima izobraževanje na (ekspertno) znanje oziroma izobrazbo, in kako zmanjšati razkorak med zastavljenimi cilji, prevladujočim poukom in dosežki. Pri tem velja upoštevati, da je znanje kakovostno, kadar se obvladanje vsebin tesno prepleta s strategijami učenja in mišljenja ter z nekognitivnimi – čustveno-motivacijskimi in vrednotnimi – komponentami. Pri vprašanju, kako do kakovostnega znanja, se še vedno vzdržujejo temeljno različna pojmovanja pripadnikov neposrednega in konstruktivistično zasnovanega pouka. Gre za paradigmatske razlike tako v pojmovanju ciljev kot tudi narave učenja, vloge učitelja in različnih učnih metod, ocenjevanja znanja, pa tudi ustrezne raziskovalne metodologije. Razlike bi veljalo premagovati z uveljavljanjem nekaterih splošno priznanih in raziskovalno podprtih načel o tem, kako oblikovati močna, spodbudna učna okolja. Rešitve le na ravni kurikula ne zagotavljajo napredka, če niso podprte s sistematičnim in na kakovosten pouk osredinjenim izobraževanjem ter izpopolnjevanjem učiteljev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.