Vloga nacionalnih preverjanj znanja matematike
Daniel Doz, Mara Cotič in Darjo Felda

Povzetek:  V prispevku prikažemo različne vloge nacionalnih preizkusov znanja. Prva je ocenjevanje učenčevega znanja, ki temelji na doseganju standardov znanja, določenih v učnih načrtih. Druga pomembna vloga nacionalnih preizkusov je, da omogočajo presojo kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema v državi. Na podlagi dosežkov na nacionalnih preizkusih se lahko pozneje posredno ali neposredno vpliva na učiteljevo pedagoško prakso, omogočijo se lahko pomoč, sredstva in viri šolam, ki jih potrebujejo, ali pa so lahko dosežki celo podlaga za izvedbo kurikularnih reform. V literaturi se pojavlja mnenje, da bi se lahko rezultati z nacionalnih preizkusov znanja uporabili za postopno uvajanje in preverjanje sprememb v vzgojno-izobraževalnem sistemu, manj pa je v ospredju vloga neposredne uporabe rezultatov nacionalnih preizkusov znanja za to, da se izboljša pedagoško delo učitelja. V prispevku predstavimo alternativni model uporabe dosežkov na nacionalnih preverjanjih matematičnega znanja, kjer poudarjamo pomen, ki ga ima takojšnja uporaba rezultatov standardiziranih testov za to, da se izboljša kakovost učne prakse učitelja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.