Slovensko ogrodje kvalifikacij med globalnim, evropskim in lokalnim
Klara Skubic Ermenc in Borut Mikulec

Povzetek:   Avtorja opisujeta oblikovanje modernega koncepta ogrodja kvalifikacij, njegovo umestitev v izobraževalno politiko Evropske unije ter razpravljata o potencialnih učinkih nacionalnega in evropskega ogrodja na slovenski izobraževalni prostor. Utemeljujeta tezo, da vzpostavljanje nacionalnih ogrodij pod vplivom evropske in globalne agende posega v samo srž nacionalnih sistemov, kar zaradi njihovega soočanja z mrežami in tokovi (Castells) na lokalni ravni sproža različne učinke. Utemeljujeta, da so rezultati učenja postali osrednje izhodišče modernega ogrodja zato, ker naj bi funkcionirali kot nevtralno, ahistorično, objektivizirano (na znanosti temelječe) merilo za klasificiranje in primerjanje kvalifikacij. S tem formalno zadoščajo evropskemu načelu subsidiarnosti, v resnici pa povzročajo prerazporejanje razmerij med izobrazbami in kvalifikacijami znotraj držav ter med državami, vplivajo pa tudi na vloge znanja v družbi. V različnih kontekstih lahko pričakujemo različne učinke; tako pozitivne (npr. večanje ugleda poklicne izobrazbe), kot negativne (npr. prevlada pragmatične izobraževalne paradigme).

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.