Ali so konstruktivistične teorije učenja in znanja lahko osnova za sodoben pouk?
Dr. Leopoldina Plut Pregelj

Povzetek:  Namen prispevka je poskus odgovoriti na dve vprašanji: (1)Ali so konstruktivistične teorije učenja in znanja lahko osnova zasodoben pouk? in (2) Od kod toliko zanimanja za kon­struktivizem medraziskovalci pouka? Odgovor na prvo vprašanje bi lahko povzeli zugotovitvijo, da konstruktivistične teorije učenja in znanja niso samoplodna osnova za poučevanje v sodobni šoli, ampak nujen pristop(didaktični konstruktivizem) pri oblikovanju učenčevega znanja zrazume­vanjem. Didaktični konstruktivizem, ki utemeljuje svoja načela zepistemološkimi predpostavkami postpozitivističnih . lozo.j 20.stoletja in tudi s pedagoško tradicijo, zahteva (a) učenčevo miselnodeja­vnost, razumevanje in osmišljanje učne snovi, (b) raznolikostučnih metod in oblik, le pod določenimi pogoji zagotavljajo pot doobstojnejšega in bolj smiselnega znanja z razumevanjem, in (c)individual-no odgovornost za učne rezultate tako učencev kot učiteljev.Zanimanje za konstruktivistične pristo­pe pri poučevanju izvira izneposredne pedagoške prakse in njenih problemov (slaba kakovost znanjaučencev). Raziskovalci pouka, ki so poskušali razumeti nastajanjekakovostnega znanja in reševati probleme pri pouku, so ugotovili, da sokonstruktivistični pristopi pri poučevanju nujni in nadvse koristni,vendar ne zadostni za celostno usmerjanje pouka. Didaktičnikonstruktivizem, ki se ne ukvarja z vsebino in cilji pouka, ne morenadomestiti didaktike in teorije vzgoje in izobraževanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.