Kako dobri so slovenski učbeniki? Kazalniki kakovosti in ocenjevanje učbenikov
Milena Košak Babuder, Irma Mavrič Gavez, Milena Ivanuš Grmek in Gregor Torkar

Povzetek:  Analiza kakovosti potrjenih slovenskih učbenikov za naravoslovne, družboslovne in humanistične predmete je bila opravljena s pilotno različico kazalnikov kakovosti učbenikov (KKU), verzija 1.0, ki je nastala med letoma 2018 in 2020 v okviru projekta Za kakovost slovenskih učbenikov. Analiziranih je bilo 31 veljavnih učbenikov za osnovno in srednjo šolo. Analiza učbenikov je razdeljena v pet sklopov: splošna in celostna struktura, oblika besedila, struktura besedila, jezik in stil pisanja ter slikovno gradivo in grafične ponazoritve. Ugotavljamo, da so analizirani učbeniki v večini kazalnikov kakovosti ustrezni oziroma večinoma ustrezni. V ugotovitvah postavljamo v ospredje glavne možnosti za izboljšave, ki se ponujajo predvsem v sklopih splošna in celostna struktura učbenika ter oblika besedila. V drugem delu raziskave so bili izvedeni intervjuji s šestimi izbranimi učitelji, ki so izvajali evalvacije učbenikov s pomočjo KKU. Ugotavljamo, da so intervjuvanci zadovoljni s pripravljenimi KKU. Učitelji so ob evalvaciji učbenikov postali bolj pozorni na nekatere pomembne značilnosti učbenika, kot so barvno ozadje besedila, kakovost papirja, dolžina povedi, predvsem pa na celostno podobo učbenika. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je vsebinska veljavnost KKU ustrezna, vendar ne moremo objektivno opredeliti stopnje, do katere so v kazalnike zajete vse razsežnosti kakovosti, zato dopuščamo možnost nadaljnjega razvoja in nadgradnje predloženih kazalnikov. KKU bodo v pomoč državni komisiji pri potrjevanju, založnikom pri pripravi učbenikov ter učiteljem pri izbiri učbenikov in drugih učnih gradiv.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.