Raziskovanje odnosov med bralno angažiranostjo, užitkom, zaznano kompetenco, zaznano težavo in bralnimi dosežki
Gjylë Totaj in Fatmir Mehmeti

Povzetek:  Raziskava proučuje povezanost med zavzetostjo za branje, uživanjem v branju, zaznavanjem lastne kompetentnosti pri branju, zahtevnostjo preizkusa in bralnimi dosežki na preizkusu PISA. Podatki so bili zbrani iz ocene PISA 2018. Skupno je sodelovalo 5.058 učencev (2.457 učenk in 2.601 učencev) z 224 šol, ki so »zastopali« 25.739 15-letnih učencev na Kosovu. Ti učenci so obiskovali 8., 9., 10., 11. ali 12. razred. Odvisne spremenljivke, uporabljene v članku, vključujejo rezultat, ki so ga kosovski učenci dosegli pri branju v preizkusu PISA 2018 (353 točk). Neodvisne spremenljivke, vključene v analizo, zajemajo sklop vprašanj v vprašalnikih za učence s preizkusa PISA 2018: vprašanja o indeksu spodbujanja učiteljev za angažiranost pri branju, zadovoljstvu pri branju, zaznani težavnosti branja in zaznani kompetentnosti pri branju. Za analizo podatkov smo uporabili analizator mednarodne baze podatkov (IDB) Mednarodne zveze za vrednotenje izobraževalnih dosežkov (IEA). Za preučitev povezav in vpliva med zavzetostjo za branje, uživanjem v branju, zaznavanjem lastne kompetentnosti pri branju, zahtevnostjo preizkusa in bralnimi dosežki na preizkusu PISA smo uporabili korelacijsko in regresijsko analizo. Medtem ko imajo nekateri dejavniki šibkejši vpliv, imajo drugi pomembno povezavo s šolskim uspehom pri branju – to sta zadovoljstvo in zaznana kompetentnost pri branju. Izobraževalci in šolska politika lahko na tej podlagi prispevajo k spodbujanju kulture branja in izboljšanju šolskega uspeha pri branju med učenci na Kosovu.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.