Pedagoška kontinuiteta prehoda iz vrtca v šolo
Jerneja Jager in Mateja Režek in Sonja Rutar

Povzetek:  Za uspešen prehod iz vrtca v osnovno šolo je treba zagotavljati profesionalno, razvojno in pedagoško kontinuiteto (OECD 2017). Z namenom vpogleda v kontinuiteto pedagoških pristopov v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah je bila opravljena raziskava, v kateri smo uporabili kombinirani raziskovalni pristop z vključevanjem kvantitativnega in kvalitativnega pedagoškega raziskovanja. Raziskava je zajela 115 vzgojiteljev iz oddelkov otrok, ki so bili v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo, in 45 učiteljev, ki so poučevali v prvem razredu osnovne šole. Rezultati, pridobljeni z vprašalniki v okviru kvantitativnega dela raziskave, kažejo na relativno poenotenost pedagoških vzgojno-izobraževalnih pristopov na ravni didaktične izpeljave vzgojno-izobraževalnega procesa ter strukturiranosti učnega okolja v vrtcih in prvem razredu osnovne šole. Rezultati, pridobljeni z opazovanjem v kvalitativnem delu raziskave, pa tega ne potrjujejo v celoti. Večje razlike pedagoškega procesa v vrtcu in osnovni šoli smo zaznali predvsem na ravni dostopnosti in otrokove možnosti samostojne izbire in uporabe različnih materialov, razvojne primernosti učnega okolja in sodelovanja otrok pri urejanju okolja ter oblikovanju skupnih dogovorov in pravil.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.