Izkušnje bodočih učiteljev naravoslovja pri projektih prehranskih vrtov: pomen za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj in preoblikovanje učnih načrtov
Nadaraj Govender

Povzetek:  Prispevek proučuje izkušnje bodočih učiteljev naravoslovja (BUN) pri projektih poljedelskih vrtov v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR), zlasti trajnostnih prehranskih virov. Glavno raziskovalno vprašanje je, kakšne so izkušnje BUN z VITR, kadar poučevanje pri naravoslovnih predmetih poteka prek kmetijskih projektov. V tem participativnem akcijskem raziskovalnem projektu vključevanja BUN v razvijanje poljedelsko-vrtnarskih spretnosti je sodelovalo petindevetdeset BUN, trije doktorski mentorji in dva akademska profesorja. Projekt je bil del prilagojenega naravoslovnega modula drugega letnika univerzitetnega študijskega programa. Najprej smo zbrali podatke z vprašalnikom z Likertovo lestvico, nato pa je sledilo 10 intervjujev z BUN na podlagi tega vprašalnika. Drugič, na terenu smo opravili dodatne intervjuje s petnajstimi BUN s pomočjo izbranih vprašanj iz istega vprašalnika. Tretjič, podatke smo dopolnili s terenskimi opombami in opažanji. Pri analizi podatkov smo se sklicevali na kritično pedagogiko in politiko Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) za izvajanje VITR v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. BUN so pozitivno ocenili vključevanje VITR v svoje discipline ter pridobili praktično in celovito znanje o kmetovanju. Raziskava lahko vpliva na VITR pri vprašanju preoblikovanja izobraževalnih modulov BUN s trajnostnimi projekti in na prepotrebno uveljavljanje UNESCO-vih ciljev trajnostnega razvoja ter povezovanje šol in skupnosti.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.