Izobraževalne politike, učbeniki in kurikulum kot ovire na poti vključevanja literarnih besedil v pouk tujih jezikov: stališča ruskih učiteljev angleščine kot tujega jezika
Raees Calafato

Povzetek:  V članku predstavljamo rezultate kvalitativne raziskave, s katero smo ugotavljali, s kakšnimi izzivi in ovirami se soočajo učitelji tujih jezikov v Rusiji, ko pri svojem pouku v programih primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja uporabljajo literarna besedila. Opravili smo intervjuje z devetimi ruskimi učitelji angleščine kot tujega jezika. Rezultati kažejo, da izobraževalne politike, močna osredotočenost na standardizirane preizkuse, nizka kakovost učbenikov ter pomanjkljiva institucionalna podpora ne le omejujejo možnosti širšega vključevanja literarnih besedil v pouk tujega jezika, pač pa ovirajo tudi samo učenje tega jezika. Ugotovitve raziskave so relevantne za snovalce izobraževalnih politik, pa tudi za same šole in šolsko administracijo, saj omogočajo vpogled v strukturne težave, ki vplivajo na to, da učitelji tujih jezikov težje učinkovito vključujejo literarna besedila v svoj pouk. V povezavi s tem smo zapisali tudi nekaj priporočil, ki bi lahko pripomogla k oblikovanju ustreznejših politik in strategij.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.