Dosežki in protislovja v razvoju šolstva in pedagogike v socialistični Makedoniji (1945–1990)
dr. Suzana Miovska-Spaseva

Povzetek:  Štiri desetletja in pol razvoja vzgoje in izobraževanja v socialistični Makedoniji so imela v zgodovini makedonskega šolstva posebno mesto in pomen. V le nekaj letih po koncu narodnoosvobodilne vojne so bili postavljeni temelji nacionalnega sistema vzgoje in izobraževanja, ki se je vse do osamosvojitve leta 1991 intenzivno razvijal in širil v okvirih enotnega sistema federativne Jugoslavije. Njegov idejni temelj je bila marksistična teorija znanosti, ki je določala cilje, načela ter vsebino vzgojno-izobraževalnega dela na vseh šolskih stopnjah. V prispevku obravnavamo značilnosti razvoja šolstva in pedagogike v Makedoniji v času nastajanja socialistične družbe. V analizi se osredotočamo na dosežene uspehe, pa tudi na omejitve in protislovja sistemskih reform na področju izobraževanja v tem času. Pri tem se sklicujemo na izvirne dokumente, na podlagi katerih sta se oblikovali izobraževalna politika in praksa v tedanji republiki in v katerih so predstavljeni osnovni postulati jugoslovanske marksistične pedagogike, ob tem pa tudi elementi drugih pedagoških teorij, ki so vplivale na konceptualizacijo, organizacijo in metodiko dela v makedonskih šolah v času socializma.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.