Odziv učencev na pogled skozi okno učilnice
Martina Zbašnik-Senegačnik, Samo Drobne in Živa Kristl in Ljudmila Koprivec

Povzetek:  Ob umeščanju šolskih stavb v urbano okolje se upoštevajo mnogi pomembni parametri, med njimi pa ni kriterija kakovostnega pogleda skozi okno, ki – glede na ugotovitve številnih raziskav – pomembno pripomorejo k dobremu počutju, bivalnemu ugodju in učni uspešnosti otrok. Namen te študije je bil ugotoviti, kakšen je odnos učencev do pogleda skozi okna v učilnici in ali razpoznavajo različno kakovostne elemente v motivu pogleda skozi okno. Za zbiranje podatkov smo oblikovali anketni vprašalnik, ki smo ga objavili v orodju za spletno anketiranje. Odgovarjali so učenci zadnje triade štirih osnovnih šol iz različnih urbanih okolij in različnih slovenskih regij. Odgovore smo statistično analizirali, pri tem smo posebej preizkusili domneve glede odnosa učencev do pogleda skozi okno učilnice ter glede položaja sedenja v učilnici. Ugotovili smo, da so se učenci na podobne poglede skozi okno odzivali zelo podobno ne glede na lokacijo šole, razred in spol. Večina anketiranih učencev ima najraje pogled v naravo, zelo neugodno pa so ocenili poglede v pretežno urbano okolje, čeprav takšne poglede bolj tolerirajo fantje kot dekleta. Velik delež jih meni, da zelenje v prostoru pozitivno vpliva na počutje in zdravje. Večina anketiranih učencev tudi želi sedež ob oknu, ki omogoča neoviran pogled skozi okno. Skoraj dve tretjini učencev menita tudi, da ima zelenje pozitiven učinek in da pomirja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.